+31 (0)20 2 101 252 contact@controlledescape.com LinkedIn Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Overeenkomst, offerte en bevestiging / ToepasselijkheidAlgemene Voorwaarden, aanbod en aanvaarding

1.1 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op, en maken onderdeel uit van, iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Controlled Escape, hierna te noemen: “Opdrachtnemer”, en een Opdrachtgever waarop Controlled Escape deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Afwijzing Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever
De toepasselijkheid van eventuele door Opdrachtgever gehanteerde (Algemene) Voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door Opdrachtnemer zijn aanvaard.

1.3 Vervangende bepaling(en) bij nietigheid/vernietiging
Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen in een dergelijk geval in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.4 Uitleg naar geest Algemene Voorwaarden
Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.5 Geldigheid Algemene Voorwaarden
Indien Opdrachtgever niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtgever in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

1.6 Offerte
Offertes zijn 30 dagen geldig, daargelaten Opdrachtnemers bevoegdheid de offerte tot het moment van aanvaarding te wijzigen, op te schorten of in te trekken. Prijzen zijn exclusief BTW. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

1.7 Wijziging overeenkomst
Prijsopgaven en andere onderdelen van de offerte kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot de wijziging van (onderdelen van) de oorspronkelijke overeenkomst overgaan. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

1.8 Schriftelijke bevestiging
Opdrachten dienen door Opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien Opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden en komt de overeenkomst niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd.

1.9 Meerdere opdrachtnemers / eerder verstrekte opdracht
Wanneer Opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan deze opdrachtnemer wenst te verstrekken of eenzelfde opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, dient hij Opdrachtnemer, onder vermelding van de namen van deze andere(n), hiervan op de hoogte te stellen.


Artikel 2. De uitvoering van de overeenkomst

2.1 Uitvoeren opdracht 
Opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en naar beste inzicht en vermogen uit te voeren overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Voor zover noodzakelijk zal Opdrachtnemer Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2.2 Verstrekken van gegevens
Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Opdrachtnemer mogelijk te maken, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

2.3 Aanvraag offertes derden
Indien Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan Opdrachtnemer namens Opdrachtgever offertes aanvragen.

2.4 Betrekken van derden bij de uitvoering
Indien zulks naar het oordeel van de Opdrachtnemer redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van een opdracht, dan wel uit de aard van een opdracht voortvloeit, is Opdrachtnemer gerechtigd om namens en voor rekening van Opdrachtgever derden opdracht tot levering of anderszins ter beschikking stelling van goederen en/of diensten te geven. Op verzoek van Opdrachtgever kan Opdrachtnemer, voor rekening en risico van Opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken. Indien bij de uitvoering van de opdracht Opdrachtnemer volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan Opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden jegens Opdrachtgever. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

2.5 Openbaarmaking en verveelvoudiging 
Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien Opdrachtnemer, al dan niet in naam van Opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient Opdrachtgever op verzoek van Opdrachtnemer zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

2.6 Termijn van levering 
Een door Opdrachtnemer opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. Opdrachtnemer is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem/haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.

2.7 Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen 
Tenzij anders is overeengekomen, behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van Opdrachtgever voldoen aan wettelijke- of kwaliteitsnormen niet tot de opdracht van Opdrachtnemer.

2.8 Klachten 
Opdrachtgever is gehouden klachten zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar te maken, in ieder geval uiterlijk binnen tien (10) werkdagen na voltooiing van de werkzaamheden, dan wel binnen tien (10) werkdagen na ontdekking van een gebrek in de uitvoering van de opdracht. In dit laatste geval dient Opdrachtgever aan te tonen redelijkerwijs niet eerder kennis te kunnen hebben genomen van dit gebrek. Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog (laten) verrichtten zoals overeengekomen. Het indienen van een klacht schort de verplichtingen van Opdrachtgever niet op.


Artikel 3. Rechten van intellectuele eigendom eneigendomsrechten

3.1 Intellectuele eigendomsrechten 
Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht - toe aan Opdrachtnemer. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Opdrachtnemer daartoe bevoegd.

3.2 Onderzoek naar het bestaan van rechten 
Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor Opdrachtgever.

3.3 Naamsvermelding 
Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.

3.4 Eigendom bij Opdrachtnemer 
Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Opdrachtnemer tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van Opdrachtnemer, ongeacht of deze aan Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld. 


Artikel 4. Gebruik en licentie

4.1 Het gebruik 
Wanneer Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Opdrachtnemer, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan Opdrachtnemer bekend te zijn gemaakt.

4.2 Ruimer gebruik 
Opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer niet gerechtigd het ontwerp ruimer te gebruiken dan is overeengekomen.

4.3 Wijzigingen 
Tenzij anders is overeengekomen, is het Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen, aan te brengen of te laten aanbrengen.

4.4 Eigen promotie 
Opdrachtnemer heeft met inachtneming van de belangen van Opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie. 


Artikel 5. Honorarium

5.1 Honorarium en bijkomende kosten 
Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die Opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.

5.2 Honorarium voor meerwerk 
Indien Opdrachtnemer door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart in rekening worden gebracht, op basis van de gebruikelijk door Opdrachtnemer gehanteerde tarieven.

5.3 Accountantsonderzoek 
Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer na een opgave van Opdrachtgever het recht de administratie van Opdrachtgever door een registeraccountant te laten controleren. Indien uit zo’n controle blijkt dat de opgave van Opdrachtgever niet overeenkomt met de werkelijke gang van zaken, zullen de kosten van deze controle voor rekening van Opdrachtgever komen.Artikel 6. Betaling

6.1 Betalingsverplichting 
Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Opdrachtnemer nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is Opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door Opdrachtnemer gemaakte kosten, zoals proceskosten, buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 113,45. Bij niet-tijdige betaling is Opdrachtnemer - onverminderd zijn andere rechten uit de wet - bevoegd, naar zijn keuze, de uitvoering van de opdracht op te schorten dan wel de opdracht te ontbinden.

6.2 Periodieke betalingen 
Opdrachtnemer is gerechtigd zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

6.3 Wijze van facturering 
Opdrachtnemer is gerechtigd zijn honorarium afhankelijk van de omvang en duur van de opdracht in rekening te brengen op de volgende wijze:
Bij opdrachten met een totaalwaarde tot € 1500: 100% van het totaalbedrag na voltooiing van de opdracht middels een eindfactuur; 
Bij opdrachten met een totaalwaarde tussen de € 1500 en € 5000: 50% van het totaalbedrag halverwege de opdracht middels een deelfactuur en de resterende 50% na voltooiing van de opdracht middels een eindfactuur;
Bij opdrachten met een totaalwaarde van € 5000 of hoger: 25% van het totaalbedrag voorafgaande aan de opdracht, 12,5% halverwege de opdracht, 12,5% op 3/4 van de opdracht en de resterende 50% na voltooiing van de opdracht middels een eindfactuur.

6.4 Geen korting of compensatie 
Opdrachtgever verricht de aan Opdrachtnemer verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan Opdrachtnemer heeft verstrekt.

6.5 Vervallen licentie 
Vanaf het moment dat Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het Opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan Opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen, tenzij de tekortkoming van Opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is. 

Artikel 7. Opzegging en ontbinding overeenkomst

7.1 Opzegging overeenkomst door Opdrachtgever 
Opzegging van de overeenkomst door Opdrachtgever kan uitsluitend schriftelijk en aangetekend geschieden. Wanneer Opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

7.2 Ontbinding overeenkomst door Opdrachtnemer 
Indien de overeenkomst door Opdrachtnemer wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Opdrachtgever, dient Opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van Opdrachtgever op grond waarvan van Opdrachtnemer redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

7.3 Schadevergoeding 
De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door Opdrachtnemer op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 30% van het resterende deel van het honorarium welke Opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

7.4 Faillissement 
Zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij.

7.5 Gebruik resultaat na voortijdige beëindiging 
Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het Opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan Opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

7.6 Opzegtermijn bij herhaalde opdrachten 
Wanneer de werkzaamheden van Opdrachtnemer bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste drie maanden. 


Artikel 8. Garanties en vrijwaringen

8.1 Auteursrechthebbende 
Opdrachtnemer garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

8.2 Vrijwaring voor aanspraken van derden 
Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

8.3 Verstrekte materialen en gegevens 
Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt. 


Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor: 
• fouten in het materiaal dat door Opdrachtgever ter hand is gesteld; misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van Opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen; 
• fouten van door of namens Opdrachtgever ingeschakelde derden;
• gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers;
• fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien Opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 2.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben;
• fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien Opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.

9.2 Beperking aansprakelijkheid 
De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor directe schade uit hoofde van een overeenkomst met Opdrachtgever is altijd beperkt tot het bedrag van het Opdrachtnemer toekomende honorarium. Opdrachtnemer is – behoudens bij opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer zelf - niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

9.3 Verval aansprakelijkheid 
Onverminderd het bepaalde in artikel 2.8, vervalt elke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer door het verloop van dertig (30) dagen vanaf het moment dat de overeenkomst is volbracht, tenzij Opdrachtnemer de aansprakelijkheid terzake heeft erkend. Indien en voor zover de overeenkomst nog niet is volbracht, vervalt de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer door het verloop van dertig (30) dagen vanaf het moment dat de schade is ontstaan, waarbij een serie van incidenten geldt als één (1) incident. 

9.4 Kopieën materialen 
Opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien Opdrachtgever dit nalaat, kan Opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

9.5 Geen bewaarplicht 
Na het voltooien van de opdracht hebben noch Opdrachtgever noch Opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.


Artikel 10. Overmacht

10.1 Overmacht
Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van ingeschakelde -, of in te schakelen derden daaronder begrepen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

10.2 Opschorting verplichtingen bij overmacht en ontbinding
Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien en voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 


Artikel 11. Overige bepalingen

11.1 Overdracht aan derden 
Het is Opdrachtgever niet toegestaan de rechten en plichten voortvloeiende uit een met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen,  behoudens voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

11.2 Vertrouwelijkheid 
Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

11.3 Opschriften 
De opschriften in deze Algemene Voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.

11.4 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Opdrachtnemer is gevestigd.


Versie II: januari 2018